FÖR FÖRELÄSARE OCH MODERATOR
Föreläsarservice
Föreläsarservice finns på nedre plan utanför Palissadrummen.

Lämna in och testa din presentation i god tid före föredragstiden i föreläsarservice-rummet (minst 2 timmar innan utsatt tid). Den färdiga presentationen laddas sedan till aktuell föreläsningslokal via servern. En tekniker finns hela tiden tillgänglig i föreläsarservice-rummet för att assistera dig under dess öppettider.

Teknisk information
Se dokument i högerkolumnen.


Moderator
Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie kongressavgift för den dagen/dagarna. Resa och uppehälle står man för själv.

Inbjuden föreläsare/Symposiedeltagare
Inbjudna föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv.

Deltar du enbart under den dag du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden samt att du, under den dagen, deltar kostnadsfritt inklusive socialt program.

Föreläsningen sammanfattas i ett abstract. Formuläret hämtar du till höger under rubriken abstractmallar och information. Det finns ett abstract för strikt vetenskapliga presentationer och ett för övriga typer av presentation. Maila in ditt abstract till abstract@rontgenveckan.se så snart som möjligt, men absolut senast den 13 april.

Fria föredragshållare, presentation av projekt på kandidat- eller magisternivå, ST-läkarprojekt, avhandling och fallpresentationer (ST-program) samt liknande framställningar
Betalar kongressavgift. Resa och uppehälle står man för själv.

Artister och specialarrangemang
Enligt separat skriftligt avtal med organisationskommittén.