KURSER

Vi ber Dig att välja maximalt en kurs under kongressen och i övrigt delta i övrigt vetenskapligt program.
Observera att kurserna riktar sig till olika yrkesgrupper.


SPUR-INSPEKTÖRSUTBILDNING

Kursgivare:
Kursledare:
Målgrupp:
 
Föreläsare:
Kursintyg:
LIPUS
Ola Ohlsson och Renate Antonsson
Specialistläkare som vill få en inspektörsutbildning samt till nuvarande som vill friska upp kunskaperna kring SPUR-verksamheten och regler i nya ST kring extern granskning
Ola Ohlsson
Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg av LIPUS
LIPUS


SPURSPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas ST-utbildning. Lipus samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna som bygger på ett nära samarbete med specialitetsföreningar och sektioner inom Läkarförbundet respektive Läkaresällskapet. På Nordisk kongress med Röntgenveckan 2015 erbjuder vi en endagarsutbildning för befintliga och nya SPUR-inspektörer. Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin vill på alla vis stimulera samtliga utbildande enheter i landet inom vår specialitet att utföra en SPUR inspektion.

I nya ST regleras extern granskning, dvs SPUR, och dessutom med krav på åtgärder av eventuella brister samt att inspektion skall ske vart 5e år. I nya ST gäller att:

 1. Vårdgivaren ska ansvara för att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen säkerställs genom att systematiskt granska och utvärdera verksamheten.
 2. Granskningen och utvärderingen ska genomföras av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren.
 3. Om granskningen och utvärderingen visar att det finns brister ska vårdgivaren åtgärda dessa.
 4. Vårdgivaren bör se till att extern granskning och utvärdering genomförs vart femte år.

Tisdag: Loge 347

NORMALT ÅLDRANDE, DEMENS OCH GERIATRISK RADIOLOGI

Kursgivare:
Kursledare:
Målgrupp:
Delmål ST:
Kursintyg:
Röntgenveckan 2015
Olle Ekberg, Anetta Bolejko
Läkare och leg. röntgensköterska/radiograf/sjuksköterska.
Delmoment av delmål c1, c2, c5, c6, c8 samt c9 i nya ST, och motsvarande i gamla ST.
Alla får kursintyg. För ST-läkare utfärdas det enligt Socialstyrelsens direktiv.


I år finns det ett fint tillfälle att gå en kurs i Normalt åldrande, demens och geriatrisk radiologi under Nordisk kongress med Röntgenveckan.

Bildkälla: Malin Bergholm, Lund

Bildkälla: Malin Bergholm, Lund

Vår befolkning blir allt äldre och trots att mindre än 10 % är över 75 år idag svarar dessa redan för huvuddelen av sjukvårdskonsumtionen. Vår medellivslängd ökar och det ställer stora krav på diagnos, utredning och terapi inom medicinsk radiologi. Konsumtion av vård och omsorg ökar kraftigt med stigande ålder. Detta gäller i hög grad även röntgen-, ultraljud- och MR-undersökningar. Stora delar av våra resurser tas därför i anspråk för att ta hand om kroniska sjukdomar med multipla och komplexa orsaker hos allt äldre individer där behandling och sjukdomsförlopp ofta är långvariga.

Många av de patienter som genomgår en röntgenundersökning är således äldre. Det är därför extra viktigt att vi och vår specialitet kan möta, undersöka, tolka och behandla dessa patienter på absolut bästa vis. Röntgenundersökningar skall genomföras och bedömas utifrån ett patientindividualiserat perspektiv. Vi kommer att belysa det normala åldrandet för att ge underlag till att bemöta äldre i röntgenmiljöer utifrån deras premisser. I mötet med äldre utrikesfödda finns det behov av kulturkompetens och kultursensitivitet, vilket också kommer att belysas i kursen. Vi kommer att försöka definiera när åldrandet blir patologiskt, dvs sjukdom, och var går gränslinjen mellan primärt och sekundärt åldrande. Kursen som består av 3 sessioner, kommer även att inkludera kunskap om demenssjukdomar och bemötande av dementa personer. Kursen kommer att ur detta perspektiv beskriva det normala åldrandet, tidig diagnostik av demens samt bemötande av äldre. Målet med kursen är att ge fortbildning som leder till en större geriatrisk kompetens inom bild-och funktionsmedicin.

Kursen innehåller följande föredrag/sessioner:

 • Ons-PV-3, session Äldres (o)hälsa

  Föredrag:

  • Sömnproblem hos äldre och icke-farmakologiska interventioner, Amanda Hellström.
  • Social isolering hos äldre, Elin Taube.
  • Svårigheter och möjligheter i möten i vården mellan äldre utrikesfödda och vårdgivare, Anna Melle.
  • Kompetensbehov att möta äldre, kulturkompetens och kultursensitivitet, Gunilla Borglin.
 • Ons-PV-4, session Tidig diagnostik av demens

  Föredrag:

  • Demenssjukdomar och bemötande av dementa personer, Eva Granvik och Sigrid Kulneff.
  • Studie Tidig Diagnostik av Demens i Skåne, Oskar Hansson.
  • MR i TiDiS, Johan Lindsjö.
 • Tor-A-2, session Geriatrisk radiologi

  Föredrag:

  • CNS, Kasim Abul-Kasim.
  • Muskler och skelett, Inga Redlund Johnell.
  • Thorax, Birgitta Hillarp.
  • Gastrointestinalorganen, Olle Ekberg.
  • En erfaren kirurg kommer att beskriva hur han använder bilddiagnostik för att fatta svåra beslut om handläggning av den äldre patienten, Håkan Weiber.

Du anmäler Dig till kursen i samband med Din registrering på www.rontgenveckan.se och så länge det finns plats. För att få godkänd kurs krävs deltagande i samtliga sessioner. Alla föreläsningar är öppna för samtliga deltagare i mån av plats.

Onsdag: Palissad Väst
Torsdag: Arenarummet

RADIOLOGISKT LEDARSKAP

Kursgivare:
Kursledare:
Målgrupp:
Föreläsare:
 
Delmål ST:
Kursintyg:
SFBFM
Ola Björgell
ST läkare och nyblivna specialister
Peter Hochberg, Olle Ekberg, Christina Christoffersen, Bengt Pivén, Anders Sjöström, Peter Aspelin, Lott Bergstrand, Mikael Gunnarsson, Henriettae Ståhlbrandt samt Ola Björgell
Motsvarar moment i delmål a1, a6 och b1 i nya ST, och motsvarande i gamla ST.
Efter genomgången kurs utfärdas av Socialstyrelsen fastställt kursintyg


Sedan drygt tio år har SFBFM arrangerat kurser i radiologiskt ledarskap, både på Tjärö och i Åhus. Nu tar vi det bästa från dessa utbildningar in i radiologins finrum, som en heldagskurs på Nordisk kongress med Röntgenveckan 2015. Möt erfarna chefer och ledare, med specifikt fokus på det radiologiska ledarskapet.

Nu rullar Tjärö- och Åhuskursen i Radiologiskt Ledarskap in på Röntgenveckan!

Radiologen har ett unikt ledarskap, t ex i rollen som rondhavare och som nyckelperson samt konsult i multidisciplinära möten. Ledarskapet har också andra tydliga dimensioner inom just vår specialitet, i allt från att driva en bild- och funktionsmedicinsk avdelning, med dess kravprofil, till det korta och specifika mötet med patient och anhöriga. Att mötas på en kurs inom specialiteten och fokusera på vårt eget ledarskap kan facilitera nästa steg, att bli ledare, och ger därtill goda möjligheter att skapa nationella nätverk.

Under kursdagen kommer vi att identifiera, beskriva, analysera och problematisera specialitetsspecifika situationer kopplat till det radiologiska ledarskapet t ex vid ronder, rådgivning, utbildning, kvalitetsarbete, bedömning av remiss och kritisk utvärdering av remissvar och dess konsekvenser. Utbildningen syftar till att ST läkaren och den nyblivne specialisten ska kunna använda sitt ledarskap och sin kommunikativa förmåga, i den för specialiteten specifika kliniska vardagen.

Det är angeläget att nästa generation lär mer om det specifika radiologiska ledarskapet, inför kommande utmaningar som framtidens ledare och chefer. Åk hem med både kursintyg (gällande moment i delmål a1, a6 och b1 i nya ST) och nyvunna kunskaper!

Onsdag: Loge 504

LIKARÄTTSKURS

Kursgivare:
Kursledare:
Målgrupp:
Delmål ST:
Kursintyg:
Röntgenveckan 2015
Ola Björgell, Anetta Bolejko, Jonas Ålebring
Alla yrkesgrupper
Motsvarar delmål a2 i nya ST
Alla får kursintyg. För ST-läkare utfärdas det enligt Socialstyrelsens direktiv.


Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Claes Sara

Claes Sara

Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor, medarbetare, patienter och anhöriga. I hälso- och sjukvårdslagen framgår att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Dessutom ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. I denna kurs lär vi mer om likarätt och med ett fokus på diskrimineringslagen.

Kurskrav: Deltagande i minst 3 valfria av 4 möjliga sessioner enligt specifikation nedan. Alla föreläsningar är öppna för samtliga deltagare, oavsett om man går kurs eller inte, i mån av plats.

Sessioner:

 • Tis-A-1 I huvudet på en normalstörd. Pär Johansson, Ola Björgell
 • Tis-A-2 Patientbemötande och patientens delaktighet i vården. Sussie Remnemark, Rozita Torkpoor, Josephine Hermansson, Ingrid Fioretos, Lars Sandman, Anetta Bolejko
 • Tor-PS-4 Likarätt i hälso- och sjukvården. Jonas Ålebring
 • Fre-A-1 Från man till människa. Claes Schmidt

Tisdag: Arenarummet
Torsdag: Palissad Syd
Fredag: Arenarummet

ULTRALJUDSVÄGLEDDA BIOPSIER PÅ RÖNTGENAVDELNINGEN

Kursgivare:
Kursledare:
Målgrupp:
Delmål ST:
Omfattning:
Kursintyg:
 
Kursprogram:
Svensk förening för medicinskt ultraljud
Dr. Sara Sehlstedt, sara.sehlstedt@regionjh.se
ST-läkare
Del av delmål 3, 4, 7 och 8
1 heldag
Efter genomgången kurs utfärdas av Socialstyrelsen fastställt kursintyg
Program
u-ljud-kurs
 
Kursens syfte
Att ge både en teoretisk genomgång av vävnadsprovtagning på röntgenavdelningen med hjälp av ultraljud, och praktiska övningar ”hands-on” med ultraljud på preparat/fantom. Kursen täcker olika biopsitekniker, och både bröst- samt bukorgan. Översikt av vad patologen gör med provmaterialet efteråt.

Utbildningsmoment som ingår
Föreläsningar och teoretisk genomgång under förmiddagen och praktiska biopsiövningar under eftermiddagen
 
Tisdag: Loge 506

NEURORADIOLOGI – INTRAKRANIELLA ANEURYSM, DEMENS, RYGGPATOLOGI OCH ISCHEMISKT STROKE 

Kursgivare:
Kursledare:

Målgrupp:
Delmål ST:
Omfattning:
Kursintyg:
 
Kursprogram:
Svensk förening för neuroradiologi
Dr. Birgitta Ramgren, birgitta.ramgren@skane.se
Doc. Danielle van Westen, danielle.van.westen@med.lu.se
ST-läkare
Delmål 10
1 heldag
Efter genomgången kurs utfärdas av Socialstyrelsen fastställt kursintyg
icon-file-pdf-o Program.pdf
SFBFM_news
Kursens syfte
Ge en överblick över:

 • Utredning och behandling av intrakraniella aneurysm, såväl rupturerade som icke-rupturerade.
 • Bilddiagnostik av demens avseende modalitetsval samt vad leder vårt utlåtande till.
 • Bilddiagnostik avseende ryggpatologi avseende val av modalitet och kontroll av behandlingsresultat.
 • Utredning och behandling av ischemiskt stroke framför allt vid ”rädda hjärnan”.

Kunskaperna kan användas både inom allmän radiologi/akutradiologi, men kanske framför allt vid neuroradiologiska utredningar.

Utbildningsmoment som ingår
Deltagande i kursen med dess föreläsningar och interaktiva övningar

Onsdag: Loge 506

GRUNDLÄGGANDE KURS I RADIOLOGISK BRÖSTDIAGNOSTIK

Kursgivare:
Kursledare:
Målgrupp:
Delmål ST:
Omfattning:
Kursintyg:
Kursprogram:
Svensk förening för radiologisk bröstdiagnostik
Dr Sophia Zackrisson, sophia.zackrisson@skane.se
ST-läkare
Delmål 7 samt delar av delmål 13-20
1 heldag
Efter genomgången kurs utfärdas av Socialstyrelsen fastställt kursintyg
icon-file-pdf-o Program.pdf
240px-Breast_anatomy_normal

Kursens syfte
Att ge bakgrundskunskap om epidemiologi, diagnostik och behandling av bröstets sjukdomar, särskilt bröstcancer. Speciellt fokus ligger på bilddiagnostiska metoder (mammografi, tomosyntes, ultraljud, MR-bröst) och det multidisciplinära samarbetet.
 
Utbildningsmoment som ingår
Deltagande i kursen med dess föreläsningar och interaktiva övningar


Tisdag: Loge 505 

MUSKULOSKELETAL MR-DIAGNOSTIK FÖR ST-LÄKARE

Kursgivare:
Kursledare:
Målgrupp:
Delmål ST:
Omfattning:
Kursintyg:
Kursprogram:
Svensk förening för muskuloskeletal radiologi
Docent Mats Geijer, mats.geijer@skane.se
ST-läkare
Delmål 9, samt delvis delmål 1, 2, 5 och 12
1 heldag
Efter genomgången kurs utfärdas av Socialstyrelsen fastställt kursintyg
icon-file-pdf-o Program.pdf
hip

Kursens syfte
Att ge en grundläggande genomgång av MR-diagnostik i de större ledsystemen för ST-läkare. Kursen kommer att innefatta diagnostik av traumatiska, degenerativa och inflammatoriska sjukdomar i axel, armbåge och handled, höftled, knäled och fotled samt av spondylartrit.
 
Utbildningsmoment som ingår
Deltagande i kursen med dess föreläsningar och interaktiva moment
 
Onsdag: Loge 505